tel/fax +48 022 6229966     

Chcę otrzymywać Newsletter Kancelarii

fivestarlaw.png

  • Przygotowanie informacji prawnej dotyczącej podstawowych zmian w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie obowiązku udostępniania informacji przez Klienta na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie analizy obowiązków Klienta wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.