tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

  • Przygotowanie informacji prawnej dotyczącej podstawowych zmian w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie obowiązku udostępniania informacji przez Klienta na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie analizy obowiązków Klienta wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera