tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Kancelaria przygotowała dla swoich Klientów wiele złożonych opinii prawnych, których przedmiotem było:

 • zakres zastosowania przepisu art. 77 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 – tekst jednolity) do roszczeń klienta z tytułu podatku VAT;
 • możliwość zastosowania w działaniach spółki Klienta ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • ewentualne konsekwencje postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie uznania Klienta za podmiot posiadający znaczącą pozycję na rynku świadczenia usługi zakończenia połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz nałożenia na Klienta z tego tytułu obowiązków regulacyjnych;
 • analiza praw i obowiązków właścicieli kabli telekomunikacyjnych (światłowody, kable miedziane TKD i TKM oraz linie telekomunikacyjne napowietrzne) w stosunku do właścicieli gruntów, po których przebiegają kable telekomunikacyjne oraz obowiązków właścicieli kabli telekomunikacyjnych, jako użytkowników kabli będących obiektami budowlanymi;
 • aspekty funkcjonowania stron w ramach umowy dzierżawy sieci telekomunikacyjnej oraz możliwości rozwiązania takiej umowy, oszacowanie konsekwencji wcześniejszego terminowania stosunku prawnego oraz możliwości wyegzekwowania należnego Klientowi wynagrodzenia na drodze postępowania sądowego i arbitrażowego;
 • możliwość obsługi użytkowników końcowych Klienta w aspekcie zmiany zakresu świadczonych usług telekomunikacyjnych, za pomocą systemu formularzy zamieszczonych na stronie internetowej;
 • analiza możliwości i sposobów uproszczenia oraz regulacji wzajemnych stosunków cywilnoprawnych pomiędzy zarządca infrastruktury kolejowej a kolejowym operatorem telekomunikacyjnym lub inną istniejącą lub nowopowstałą spółką prawa handlowego - wynikających z realizacji inwestycji wdrożenia na terenie kraju systemu GSM-R oraz konieczności ustanowienia „prawa drogi” dla celów realizacji przedmiotowej inwestycji;
 • możliwość wyodrębnienia z infrastruktury Klienta sieci „niepublicznej”;
 • przygotowanie regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, zarówno publicznych jak i niepublicznych;
 • wybrane aspekty wykorzystywania przez Klienta pasma radiowego niewymagającego koncesji, do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla potencjalnych klientów, w szczególności do świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet;
 • ewentualne ograniczenia formy prawnej, w jakiej może prowadzić działalność przedsiębiorca telekomunikacyjny;
 • możliwość korzystania przez Klienta ze środków zgromadzonych na rachunku wadiów oraz rachunku gwarancji (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) do bieżącej działalności Spółki, z zastrzeżeniem ich zwrotu wraz z oprocentowaniem oraz możliwości zmiany zapisów Regulaminu udzielania zamówień;
 • kwalifikacja spółki kapitałowej jako konkurenta Klienta w rozumieniu przepisów Regulaminy sprzedaży usług przewozów towarowych obowiązującego u Klienta.

Przygotowano również projekty oraz opiniowano umowy polsko i anglojęzyczne, w tym z elementami prawa telekomunikacyjnego oraz zamówień publicznych, m.in. dotyczące współpracy międzyoperatorskiej, połączenia sieci, kolokacji, dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej, wdrożenia najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych, umów z abonentami sieci telekomunikacyjnej, w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Ponadto przygotowano wiele standardowych umów cywilnoprawnych, w tym umowy o współpracy, zachowaniu poufności, serwisowych, ramowych o dostarczeniu sprzętu, umów z elementami prawa autorskiego, w tym licencyjnych oraz o przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera