tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Kancelaria przygotowała dla swoich Klientów wiele złożonych opinii prawnych, których przedmiotem było:

  • obniżenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki Klienta;
  • analiza przepisów prawa oraz regulacji wewnątrz - korporacyjnych Klienta regulujących tryb i zasady powoływania na stanowisko członka zarządu spółki;
  • charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz utworzonej w oparciu o taką spółkę struktury holdingowej;
  • analiza przepisów prawa regulujących zasady oraz warunki rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z pełnionej funkcji oraz przepisów prawa regulujących tryb i zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależnej bezpośrednio lub pośrednio od Skarbu Państwa;
  • analiza struktury organizacyjnej spółki Klienta, w szczególności zakresu działania i stopnia wyodrębnienia zakładów/jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz kompetencji dyrektorów zakładów w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz obowiązujące regulacje wewnątrzkorporacyjne;
  • wniesienie aportu na gruncie art. 14 k.s.h.;
  • wybrane aspekty stosowania Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
  • podjęcie przez Zarząd Klienta uchwały wyrażającej zgodę na podjęcie negocjacji zmierzających do zawarcia ugód przesądowych w sprawie zasad i terminów płatności dla Klienta przez przedsiębiorców z branży transportu kolejowego oraz ustalających warunki spłaty zadłużenia;
  • ocena ryzyka prawnego Klienta, związanego z przystąpieniem przez Klienta do Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie przekazywania i udostępniania informacji o nierzetelnych kontrahentach spółek Klienta.
Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera