tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

29. TSUE ujmuje się za podatnikami działającymi w dobrej wierze.

Autor: radca prawny Maciej Bogucki

Kolejny już raz TSUE "wziął pod lupę" polskie przepisy podatkowe (Ustawę o VAT), a jego rozstrzygnięcia mogą mieć istotne znaczenie w toku trwających postępowań podatkowych.

W dniu 18 marca tego roku zapadły dwa orzeczenia - jedno z nich, wyrok w sprawie C-895/19 (opublikowany w Dz. U. UE 10 maja 2021r.) nie wpływa bezpośrednio na sytuację podatników zaangażowanych w spory z fiskusem, aczkolwiek pozostaje istotnym z uwagi na fakt, że daje narzędzie do odzyskania odsetek od opłaconego podatku VAT firmom, które w swej działalności dokonują WNT. Problem polegał na tym, że faktury z tytułu WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), wpływające na wartość podatku VAT należnego musiały być ujmowane w okresach rozliczeniowych wykonania usług, a z uwagi na czas oczekiwania na otrzymanie faktury - następowało to retrospektywnie. To z kolei przekładało sie na konieczność uiszczenia podatku VAT wraz z odsetkami od zaległości podatkowych, które to odsetki często opiewały na znaczne kwoty. Przedmiotowym orzeczeniem, wydanym w związku z zapytaniem prejudycjalnym WSA w Gliwicach, TSUE wskazał, że: [A]rtykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.” W konsekwencji TSUE otworzył możliwość wnioskowania o zwrot de facto nadpłaconych odsetek, a jednocześnie dał podstawę do ujmowania w przyszłości podatku naliczonego i należnego z tytułu WNT w jednym miesiącu.

Z punktu widzenia podatników zaangażowanych w spory z fiskusem, bardziej istotne jest drugie z zapadłych 18 marca 2021 roku orzeczeń - to jest orzeczenie w sprawie C - 48/20 (oczekuje na publikację), wydane na gruncie art. 108 ust. 1 Ustawy VAT (obowiązek zapłaty VAT wykazanego w "pustej" fakturze) oraz orzeczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19, wydane na gruncie art. 112b ust. 2 Ustawy o VAT, przewidującym sankcję finansową w przypadku dokonania dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej i wpłaty podatku należnego w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej - w wysokości 20% wartości zobowiązania podatkowego. W obu tych sprawach TSUE uznał, że przepisu krajowe naruszają zasady unijne o tyle, że zakładają swoisty automatyzm sankcji bez uwzględnienia okoliczności sprawy.

W przypadku tzw. "pustych" faktur TSUE zakwestionował obowiązek zapłaty podatku (brak możliwości dokonania korekty faktury) w przypadku usprawiedliwionego (np. opartego o określoną praktykę organów podatkowych) błędu podatnika co do sposobu kwalifikacji usługi w toku trwania postępowania podatkowego. Zdaniem TSUE (słusznym) prowadziło to do sytuacji, w których działający w dobrej wierze podatnik ponosi sankcje z tytułu błędu, nie zaś celowego działania, ukierunkowanego na uszczuplenie należności podatkowych.

W przypadku 20% sankcji VAT TSUE podkreślił, że automatyczne nakładanie dodatkowej sankcji VAT bez uwzględnienia: (i) charakteru i wagi nieprawidłowości zawartych w deklaracji podatkowej,
(ii) okoliczności wskazujących na to, czy błąd ten stanowił oszustwo oraz (iii) faktu, że wpływy skarbu państwa nie uległy uszczupleniu pozostaje w sprzeczności z regulacjami Dyrektywy VAT.

Co to oznacza w praktyce? To, że w związku z przywołanymi orzeczeniami TSUE organy podatkowe nie będą mogły podejmować działań (odpowiednio - wydać decyzji wymiarowych lub sankcyjnych) niejako "automatycznie", bez wszechstronnego rozważenia okoliczności poszczególnych spraw. W każdym takim przypadku zmuszone będą bowiem do przeprowadzenia analizy okoliczności poszczególnych spraw pod kątem ustalenia występowania w sprawie wskazanych w obu orzeczeniach TSUE przesłanek umożliwiających podatnikom dokonanie korekt faktur, uznanych za "puste" bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla podatnika mimo prowadzonego postępowania podatkowego bądź niweczących możliwość stosowania sankcji VAT.

 

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera