tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej zawierającej analizę możliwości i sposobów udzielania przez zarządcę infrastruktury kolejowej zamówień na roboty budowlane spółkom prawa handlowego pozostającym w stosunku zależności do zarządcy i w których posiada on ponad 50% udziałów lub akcji, w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej dotyczącej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w trybie sektorowym;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej dotyczącej zamówienia na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Klienta, jako zamawiającego lub wykonawcy, w szczególności w przedmiocie wyboru najkorzystniejszego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych zamówień i specyfiki podmiotów uczestniczących w postępowaniu, a także optymalizacji czasu postępowania;
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z postępowaniem (w tym udzielanie odpowiedzi i formalnoprawnych wyjaśnień wykonawcom);
  • Wsparcie Klienta na każdym etapie postępowania włącznie z asystą na rzecz i działaniem w imieniu Klienta we wszystkich stadiach postępowania odwoławczego (przygotowanie protestów, przystąpień do protestów, odwołań od rozstrzygnięć protestu do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do Sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej);
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie możliwości zabezpieczenia interesów Klienta, w ramach postępowania przetargowego w aspektach: unieważnienia przetargu lub rezygnacji z podpisania umowy z wykonawcą, w przypadku braku możliwości pozyskania dofinansowania projektu;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej dotyczącej kwestii określenia ceny przedmiotu zamówienia przy zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej dotyczącej możliwości delegowania przez Zarząd Klienta kompetencji do zawierania umów i aneksów do umów w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o obowiązujący u Klienta Regulamin Udzielania Zamówień.
Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera